>>>> BEZOEK DE NIEUWE ULFTSE WEBSITE: www.oudulft.jouwweb.nl  < klik

En bekijk diverse mooie aanzichten van Ulft omstreeks 191890 - 1925 zoals hieronder is afgebeeld!

DOWNLOAD bovenstaande afbeelding voor een grote duidelijke realistische weergave.                   >>>

ULFT ca. 1910 grote duidelijkee weergave
581 downloads

Dorpsstraat in ULFT ca. 1910.  Met links de gebouwen waar de eerste kleine winkeltjes ontstonden daarnaast de pastorie-tuin met H. Hart beeld, dan de pastorie, en de Petrus en Pauluskerk. Rechts van de kerk het fraaie Klooster met  kapel en de meisjesschool, geheel rechts het St. Jozefgebouw.

KENNEDYPLEIN: De prachtige groep panden links, de pastorie en de mooie kerk, moesten wijken voor het Kennedyplein ca. 60 jaar geleden. Wie weet meer over de bewoners van deze panden in het begin van de vorige eeuw. Wie woonde er bijvoorbeeld in het grote pand met de afgebakende stoep ca. 1910?

HERINNERING: Ik kan me nog herinneren dat in de linkse panden, in de jaren '50- '60 achtereenvolgens van links naar rechts kruidenier Frans Kemperman er woonde dan boekhandel B. Overkamp, opticien Heutinck dan boekhandel Kramer, en als laatste Piet Schouten met zijn radio en TV zaak.

 

 REALISTISCH ULFT IN VOGELVLUCHT omstreeks 1600-1650 met kasteel 'Ulft' 

Bovenstaande tekening kwam tot stand door een overzicht van de kaart van HISGIS uit 1832,  in combinatie met de gegevens uit beide onderstaande tekeningen uit ca. 1650 en 1670. De huisjes, kasteel, bruggen, rivieren en wegen zijn ingetekend op een schaalmodel uit 1832 van HisGis.
Hierdoor is het gelukt om een fraai realistisch geheel te vormen.

(De 19 huisjes zullen er in werkelijkheid wat armoediger uitgezien hebben.)

DOWNLOAD AFBEELDING voor grotere en
duidelijke weergave.   >>>

ULFT anno 1650
1011 downloads

Deze kaarten uit omstreeks 1650 en 1670, in combinatie met het overzicht uit de kaart van HISGIS uit 1832, werd de grote tekening van Ulft hierboven samengesteld.

HET KASTEEL WAS TOEN OMGEVEN MET WATER.

Het is niet bekend, wanneer en door wie de kaart uit 1650 werd getekend, maar gezien de bewoning en de twee grote torens van het kasteel zal dit omstreeks 1650 zijn geweest. 

De maker van deze tekening heeft de rechter grote toren van het kasteel nog ingetekend echter zonder de torenspits. De toren werd namelijk met groot geweld grotendeels verwoest toen op 22 december 1570 het kasteel door de Geuzen werd ingenomen. Het kasteel was toen nog omgeven door een gracht.

DE HUIDIGE WATERSTRAAT WAS TOEN AL IN WORDING!

^ TEKENING UIT 1670

Nogmaals vrijwel dezelfde situatie maar dan getekend in 1670.
De vele vertakkingen van de oude IJssel en de gracht om
het kasteel komen op deze tekening  ook voor.

 

Bron: Tekening Gelders Archief.

De kaart uit 1830 is een fragment uit de HISGIS kaarten.

ZIE VOOR MEER GEGEVENS OVER KASTEEL 'ULFT' OP PAGINA 5

ULFT anno 1832

DE GEGEVENS,  ZIJN ONTLEEND VAN DE LANDKAARTEN DIE DOOR DE LANDMETERS TUSSEN
1811 EN 1832 ZIJN OPGETEKEND.

BEWONERS BUITEN DE KOM VAN ULFT IN 1832

Honderden advertenties, berichten en verhalen over Ulft, verschenen in het verleden in tijdschriften, boeken en in de landelijke kranten! 


Deze website over Ulft en zijn omgeving, is geen hoogstandje van jarenlang onderzoek, maar wel een duidelijke en geordende weergave, van de vele berichten en advertenties uit het diepe verleden die leuk zijn om te lezen, maar ook  interessant zijn om (aanvullende) informatie te leveren aan bestaande en nieuwe onderzoeken.
Opvallend zijn:  De ingezonden berichten over de achterstelling van de Achterhoek. 
                              De telkens weer terugkomende overstromingen die voor veel schade zorgden.
                              De inzamelacties voor de getroffenen na de enorme rampen in 1830 en 1851.
                              De kastelen en havezaten die in advertenties te koop werden aangeboden.

Deze berichten en advertenties, werden door de kranten in Nederland, dikwijls onderling aan elkaar doorgegeven, waardoor het kon gebeuren, dat een regionale gebeurtenis bijvoorbeeld in Groningen, Haarlem of te Tilburg in de kranten te lezen was.
Deze landelijke kranten werden door 'Delpher' online gezet. 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van deze website, dan hoor ik dat graag van u. Dit kunt u melden op de pagina 'reacties'. 

Joop du Plessis 2018

ZIE OOK DE WEBSITE:

 ULFT Dorpsstraat ca. 1895

'Bakkersboom'.

1821:  IN HET AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK, NOTEERDE MEN 1821:  ULFT NEDERL.  'HEERLIJKHEID',

1812: 'JONGELING, OUD 18 JAAR, SCHRIJVEN- DE EEN GOEDE EN VLUGGE HAND,.....

1411: FREDERIK VAN HEECKEREN ONTVANGT  'DE HEERLIJKHEID ULFT' TE LEEN VAN FREDERIK AARTSBISSCHOP VAN KEULEN 

1791:  HET OUDE SLOT 'ULFT' DAT IN DE SPAANSCHE EN FRANSCHE TIJDEN BEROEMD WAS GEWORDEN...…..

 1570-1571:  DE GEUZEN BEZETTEN KASTEEL 'ULFT' EN 'SCHUILENBORCH',
PASTOOR JAN VAN ESSERDEN WERD OPGEHANGEN!

DECEMBER 1570:  PASTOOR JAN VAN ESSERDEN WERD
IN OPDRACHT DER GEUZEN OPGEHANGEN. 

De Geuzen zouden na Nijmegen ook in de Achterhoek hebben huis gehouden, zo blijkt uit het berichten die in 1850 werden geplaats in o.a. het tijdschrift 'Bijdrage in de Vaderlandsche geschiedenis'.

Op 21 december 1570, besloten de Geuzen 'Huis Ulft' en slot 'Schuilenburg' aan te vallen en in te nemen. Zelfs de pastoor Jan van Esserden werd opgehangen terwijl de rentmeesters knecht onder bedreiging het werk van de beul moest verrichten anders zou hem hetzelfde lot overkomen.

1571: - Citaat 'HET HOOFD VAN DEN MOEDIGEN BOSSCHENAAR WERD VAN DEN ROMP GEHOUWEN '...………..

AFBEELDING BOVEN: De aantekeningen op dit kaartje uit omstreeks 1600 stonden naast een aantal andere afbeeldingen garant voor de samenstelling en weergave van het kasteel 'ULFT'

< AFBEELDING LINKS: Kasteel Ulft in vogelvlucht
omstreeks 1600.

Meer gegevens hierover: zie  PAGINA 5

 

                                                                                           GROOT BOERSCHAP 'ULFT' GENAAMD

JUNI 1571:  JAN VAN HAERSOLTE BLEEF DE GEUZEN HET HOOFD BIEDEN EN HIELD ZICH TEGEN HEN STAANDE.

1781:  BESCHRIJVING VAN DE 'HEERLYKHEID GENDRINGEN MET ZYN
GROOT BOERSCHAP 'ULFT' GENAAMD".

 1755:  'tot Gendringen behoorende buurs ULFT' (grutterij moet gieterij zijn)

1866: DE HEER B. A. REIGERS IN DE TWEEDE KAMER

Becking & Bongers, links de brug over de oude IJssel.

1716: TERRECHTSTELLING OP 'T HOOG GRAAFLYKE  'SLOT TOT ULFT'

Op 't Hoog Graaflyke 'Slot tot Ulft' werd soldaat Cornelis Vermeulen veroordeeld.
Citaat: 'om door den Scherprechter met het zwaard van het leven tot den dood gebracht te worden;  permitteerende nogtans aan zijn vrienden van den Geëxecuteerden,
om naar de executie zyn lichaam met het afgehouwen hooft in een houten kist te leggen, ende in de aarde te begraven ter gevoeglyker plaatse.'


>>  Meer over het 'Slot Ulft' en de andere Havezaten, zie pagina 5


IN 1741 WAS ULFT NIET MEER DAN EEN BUURT, BLIJKT UIT ONDERSTAAND BERICHT.

ENKELE CITATEN: -Onder de buurten en Havenzaten, die onder de Heerlykheid Gendringen liggen, telt men ook het Slot Ulft en de buurt Ulft.
- De Fransen hebben zich, in 't jaar 1672, ook van dit slot meester gemaakt. 
- De Roomsch-gezinden der Buurt Ulft, worden door een weereldlyken Priester te Gendringen bediend. 

'Leden der Gemeente Besturen voornoemd, van hunne Posten mogen worden ontzet, en daarin door waardige Vaderlanders vervangen.

1797:  Citaat: 'Men graaft er de Yzer-Ertz zo overvloedig, dat men het Oehr, in zeker opzicht, beter koop kan bekomen, dan de houtskoolen zelve, die ter smelting gebruikt worden  

1810: HUIS BERGH LAAT IN ONDERSTAAND BERICHT WETEN, EEN PARTIJ BOMEN TE VERKOPEN IN VARSEVELD, ZILVOLDE EN BREEDENBROEK.
De generale lijst is in te zien bij Burggreef Fredericus Haffkenscheidt binnen Ulft. 

Hotel het wapen van Ulft.

AANKOMST DER FRANSCHEN SOLDATEN
Citaat: 'nauwelyks 700 man, verdeeld in 14 compagnieën  te voet,
en hier van nog 90 man gecommandeerd naer 't Huis te Ulft',
twee uren van Emmerik.

1795 Citaat: 'Oude en zwakke mensen kunnen onmogelijk hun godsdienst bijwonen.' 

1877:  MICHAEL HAFKENSCHEID, 'uit eenvoudige maar zeer deugdzame ouders te Ulft geboren.'

1820: EXAMEN SOLLICITANTEN VACANTE SCHOOL

1815:  AAN DE MEEST BIEDENDE TE VERKOPEN!

Citaat: 'Ten huize van den Castelein Frederik  Hafkenscheidt te Ulft, nabij Gendringen, in het openbaar aan de meest biedende zullen verkoopen: 'eenen aanzienlijke kwantiteit zware eiken, dennen, beuken, en Populieren.

'De boomen staan onder Sillevolde, Varsseveld en Gendringen, de versten niet meer dan anderhalf uur van den Yssel; het welk het transport aanmerkelijk bevorderd.

1828: AANBESTEDING: HET LEVEREN VAN HOUT MET HET ARBEIDSLOON, 
voor 2 Deukers, in den nieuwen dijk van Ulft naar Etten. 

1835: HOE HET WATER VANUIT DUITSLAND NAAR DE
ACHTERHOEK STROOMDE

1818 - 1826:TEN HUIZE VAN DE WEDUWE SCHOENMAKER AAN DE 'BONTE BRUG' WERDEN DIKWIJLS  VASTGOED EN
GRONDPERCELEN GEVEILD OF VERKOCHT.

Werkzaamheden aan de oude IJssel, rechts de panden van Becking & Bongers, links in de verte een gedeelte van de droogloodsen

van Houthandel 't Anker.

 1835: DE PRAESTINGSVELDSCHE TIEND,  GEHEVEN WORDENDE UIT
GRONDEN,  GELEGEN ONDER ULFT, GEMEENTE GENDRINGEN

1828: EENE WEIDE 'Het Groote Hemelrijk' EN ERF EN GOED 'Praestinsveld' WERDEN TE KOOP AANGEBODEN

DE KOM VAN ULFT. DUIDELIJK IS HET HUIS (met grijs dak)
EN FRAAIE TUIN  VAN FRIDERICUS HAFKENSCHEID INGETEKEND. 
LINKS DAARVAN DE 'KERK' EN PASTORIE.

ULFT telt ca. 1850 slechts 30 Hervormden op 290 R. Katholieken.

 <<<  1754: Naast Borgreef was Fridericus Hafkenscheid ook kastelein van beroep. Zijn latere opvolger(s) werden dikwijls genoemd in advertenties omdat in hun herberg, de verkoop van ontroerend goed, bomen en landpercelen plaatsvonden. 

1827: TE KOOP, HUIS  'de BONTEBRUG' MET COMPLETE BIERBROUWERIJ

1837: HET GAAT GOED MET DE IJZERGIETERIJ IN ULFT

In 1832 stelde het centrum van Ulft ten op zichte van bijvoorbeeld de buurtplaatsen Silvolde en Gendringen nog niet veel voor. ZIE DE 3 KAARTJES anno 1832 hieronder.

ZIE OOK DE WEBSITE: www.gendringennieuws.jouwweb.nl

GROTE UITSLAANDE BRAND IN DE WATERSTRAAT

1837: AANBESTEDING:
VERBETERING VAN DEN AFLOOP DES WATERS

1848: GROTE BRAND IN DE WATERSTRAAT TE ULFT,
15 HUIZEN GINGEN IN DE VLAMMEN OP

HET RIVIERENSTELSEL IN ULFT EN OMGEVING BESCHREVEN IN 1835

Citaat: 'Zij stroomt onder de Bonte brug door en stort zich in den Ouden IJssel, een weinig beneden het kasteel van Ulft,'-

1844: BESLUIT DES KONINGS, AANLEG STRAATWEG VAN DE GREBBE OVER ARNHEM RICHTING ULFT NAAR ANHOLT.

<<   IN 1845 KREEG  DE R.K. GEMEENTE TE ULFT EINDELIJK  TOESTEMMING OM ZICH AF TE SCHEIDEN VAN GENDRINGEN OM EEN ZELFSTANDIGE PAROCIE IN TE RICHTEN.

IN 1846 WERD OPDRACHT GEGEVEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN NIEUWE PASTORIE MET EEN SCHUUR. EERST IN 1864 WERD EEN NIEUWE KERK GEBOUWD >>
(Zie pagina 2)

NIEUWE PASTORIE IN ULFT

1840:  INGEZONDEN BRIEF MET EEN VOORSTEL TOT VERBETERING VAN HET WEGENNET

Citaat:   'Ik heb door deze mededeling ten doel, de aandacht der belanghebbenden nog eens op dit project te vestigen, en noodig tevens de heeren
VAN GEND EN LOOS uit, vooreerst, al ware het slechts bij wijze van proefneming, eene geregelde dienst tusschen Zutphen en Anholt op te richten'- 

1848: TE KOOP o.a. EEN STUK BOUWLAND GELEGEN IN HET 'OERSCHEVELD' ONDER ULFT KADASTRALE GEMEENTE ETTEN 

1847: KAPITEIN  J. H. TEELEN OVERLEED  IN DEN OUDERDOM VAN 90 JAAR TE ULFT

1850: B. REIGERS KREEG NIET VOLDOENDE STEMMEN VOOR DE BENOEMING ALS LID VAN DE PROVINCIALE STATEN. 

IN DE IJZERFABRIEK TE ULFT SCHIJNT MINDER GEWERKT TE ZIJN

1947; OUDSTE IJZERSMELTERIJ

IN 1843 GAF DE KONING TOESTEMMING OM EEN KATOENWEVERIJ TE BEGINNEN IN ULFT

1845:  AANZIENLIJKE HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE WEG VAN ULFT NAAR ETTEN.

1850: HERSTEMMING TUSSEN B. A. REIGERS UIT ULFT EN D. SIMONS UIT DOETINCHEM

1843: DE STIEFMOEDERLIJKE BEHANDELING VAN DE ACHTERHOEK!

Citaat: - 'De in den mond des volks overgegane bijnaam van ACHTERHOEK bewijst genoegzaam den graad van minachting voor deze streek'......

1850: BENOEMING LID VOOR DE PROVICIALE STATEN:
'De naast bij komende was mr. B. Reigers te Ulft'

Politiehonden training in 1938 op het SDOUC terrein.

 'INKASSEREN VAN WISSELS NAAR EN OP ALLE OORDEN DES RIJKS'

Berichten vanaf 1851 t/m 1900 klik op   pagina 2

Maak jouw eigen website met JouwWeb