Afbeelding boven: De alliantiesteen in de voorgevel van de huidige boerderij toont de wapens van Maria van Nassau met die van haar gemaal Willem van den Bergh. Deze wapensteen is in de voorgevel gemetseld van het huis
dat op de plek werd gebouwd waar vroeger het kasteel heeft gestaan. 

KASTEEL ULFT grotere afbeelding
400 downloads

De Binnenplaats van kasteel ULFT

Vergroting Binnenplein KASTEEL ULFT
336 downloads

GEGEVENS UIT ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN ZIJN GEBRUIKT OM BOVENSTAANDE TEKENING
IN VOGELVLUCHT TE ONTWERPEN.

De afbeelding boven uit ca. 1630 is o.a. gebruikt om de bewoning in 

                                      bovenstaande afbeeldingen samen te stellen.

Op de voorgrond in het midden de overblijfselen van de stevige toren.

Op  bovenstaande afbeelding is een pomp te zien midden op het binnenplein.

Het kasteel vanaf de andere kant gezien met ingang en de ramen in de lange muur.

1837: OPNIEUW TE HUUR: TEGEN ZEER AANNEMELIJKE VOORWAARDEN

Afbeelding kasteel Ulft omstreeks 1786 (K.F. Bendorf)

BINNENPLAATS HUIS ULFT (geheel rechts, het restant van de toren)

PRACHTIG GEDICHT OVER SLOT ULFT

SLOT ULFT

Aan de rechteroever van de oude IJssel in Ulft, stond het oude slot Ulft uit de late Middeleeuwen. Het werd bewoond door de familie 'van Ulft',  al voor 1280 woonde Christina van Ulft op het kasteel, zij was gehuwd met Evert van Heeckeren. In het jaar 1453 werd het kasteel Ulft overgedragen aan Willem van den Bergh. 

In 1411 was er sprake van een Gerigt en Heerlijkheid van het huis Ulft. 

Omstreeks begin 17de eeuw ontwikkelde zich langzamerhand een woongemeenschap tegenover het kasteel aan de andere kant van de oude IJssel. De eerste huizen vormden zich op de plek waar nu de Waterstraat ligt. De aanzet voor het ontstaan van het dorpje Ulft was een feit.

1714: TER DOOD VEROORDELING
In 1714 werd op het 't Hoog Graaflyke 'Slot tot Ulft' soldaat Cornelis Vermeulen veroordeeld om door den Scherprechter 'met het zwaard van het leven tot den dood gebracht te worden'. Misdadigers werden in de kelders van het slot opgesloten. Niet ver van het kasteel was de gerichtplaats met ter afschrikking de galg en tevens 'het rad'.

1791: TE HUUR
In 1791 werd het 'Goed, HUIS ULFT' met zijn schone uitzichten te huur aangeboden. (Zie advertentie onder.)

 

TE KOOP

KASTEEL: EN HAVEZATES WERDEN VOORTDUREND TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN.
In de 17de en 18de eeuw werd er telkens via de landelijke dagbladen gepoogd om het kasteel te verkopen of te verhuren. (Dit was ook het geval bij de andere kastelen en havezaten in de gemeente.)
Er werd weinig onderhoud verricht aan kasteel Ulft, langzamerhand sloeg de verpaupering toe en werden de eerste gebouwen gesloopt, in 1892 werden de laatste resten verwijderd tot op een deel van de kelders en de fundamenten na. Tegenwoordig staan op de plek, van het eens zo roemruchtige kasteel, enkele gebouwen. In een der gevels de wapensteen van Huize Ulft ingemetsel

1381:  RIDDER HEER EVERT VAN ULFT

1411: Citaat: 'te leen ontvangen te hebben het gericht en heerlijkheid van het huis Ulft..... 

1791: Citaat:  'Met Mey aanstaande word te Huur aangeboden een GOED, HET HUIS ULFT genaamd, alleraangenaamst gelegen in
de Graafschap Zutphen, by den Dorp Ulft.

1591:  NOODLOTTIG BEZOEK AAN 'SLOT ULFT' VAN MARIA VAN NASSAU, (ZUSTER VAN WILLEM I) 

Citaat:  'De zware reiswagen verlaat de slotpoort, maar juist op het midden der brug gekomen, breekt een vernieuwde stormvlaag los; het opgezette water slaat met kracht
tegen de stijlen van de brug, deze breken, de bevloering kraakt en scheurt, en met een vreesselijken krak stort de zware wagen door de brug in den IJssel.

Maria van Nassau werd geboren in 1539 en was de oudste zuster van Willem van Oranje. Zij huwde in 1556 met Willem IV de Graaf van Bergh. Uit dit huwelijk werden maar liefst 16 kinderen geboren. Geen leed is haar bespaard gebleven, van haar kinderen verloor zij drie zonen en vier dochter. Twee dochters Wilhelmina en Juliana verdronken in de oude IJssel in 1591 bij Slot Ulft toen hun rijtuig bij een hevige storm door de ophaalbrug zakte. (Zie verhaal hierboven) Maria overleefde dit ongeluk omdat zij tijdig uit het koude water kon worden gered. Maria overleed op 28 mei 1599 op kasteel Ulft. Zij werd bijgezet in de kelder van een der torens van Kasteel Ulft. Ook waren hier haar beide dochters enkele zonen en haar man begraven. Toen het kasteel in de loop van de 18de eeuw in verval raakte, en de toren met de grafkelder in 1761 werden de stoffelijke resten overgebracht naar de kerk in Gendringen. Bij de enorme brand in 1830 toen ook de kerk grotendeels werd verwoest zijn de stoffelijke resten waarschijnlijk verloren gegaan. 

1579: Citaat: 'Hij zeide, slechts ondertekend te hebben, en niet zijne vingeren opgestoken te hebben.

Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend. (Wikipedea)


1391: Citaat: 'De krijg met den Heer van Ulft werd in 1393 door een verdrag op kasteel 'Hardenberg' (Mechelen) geëindigd…..  >> 

KASTEEL ULFT: met in het midden op de voorgrond de overblijfselen van de zware ronde toren.
De Hertog van Alva belegerde het Slot en beukte zolang op de dikke muren dat het bovenste gedeelte van de toren instortte.   

De muren van deze toren waren 18 voeten dik (5.48 meter) en in deze muren was een gang gemaakt die 6 voeten breed (1.83 meter) was. 

Na Heer Evert van Heeckeren tot Ulft, ging in 1453 het huis Ulft door aankoop over aan de Graven van Berg, die het voor het vervolg veelvuldig bewoonden, en in later vreedzamer tijden door hunnen rijkdom en begunstiging de grondleggers werden van het ter overzijde gelegen dorp.

HUIDIGE SITUATIE: Kasteelheuvel met gebouwen.

 De woningen van Bujak vroeger Weijkamp en van Brugman en het tweede boerderijtje ook gebouwd door Weijkamp, het huis rechts nu bewoond door de heer en mevrouw van Aken is gebouwd door Willem Weijkamp.

Het huis met in de voorgevel de wapensteen gemetseld.
(Foto's Gé Diest)

1793:  Citaat:  'Voorts ziet men er nog het onderste gedeelte van een geweldig
zwaaren ronden Toren, 

1571:  Citaat: 'Na den eersten aanval,
trok de bezetting des nachts naar het land van Kleef terug.

1814:  Citaat:  'Op het Huis Ulft, in het dorp van dien naam, 

(VOOR DE LIEFHEBBER)  1493:  Citaat:  'Voordracht van Johan van Kerkwijk tot de bediening van het altaar van St. Anna in de Kerk te Gendringen,
onlangs begiftigd door Agnes van Ulft.

<< In het bericht van 1791 worden de kastelen en havezaten onder de Heerlijkheid Gendringen genoemd:
Citaat: 'Het Slot Ulft dat in de Spaansche- en Fransche tyden, beroemd geworden is:' 

'In de Yzer-gietery, worden kogels bomben, handgranaten enz. gegoten.'

Citaat: 'Noch een Reekeninge van proviande in 't Leger Ulft
gedaen van den Jare 1568.

Uit een bericht van het jaar 1838: 'Het Huis Ulft het welk zeer aangenaam op een hoogte aan den IJsel tusschen zwaar geboomte is gelegen (en hebbende aan dezelve ter zijde de schutsluis op den Ouden IJssel en het gegraven kanaal (naar de IJzergieterij loopende). Thans is het slechts een groote Heerenhuizinge met nevengebouwen, en heeft enige jagd en drie permissien in de koppeljagd en is den Heer dezer Heerlijkheid, den Graaf van den Bergh, toebehoorende enz. En verder: Vroeger is dit een zeer sterk slot geweest, zooals nog de zware grondvesten, dewelke men overal aantreft, zichtbaar is; ook treft men er nog de ijzingwekkende gevangenissen, dewelken ons door de daar nog voorhanden zijnde ketens, ringen en afzichtelijke martelgereedschappen, de barbaarsheid van de middeleeuwen voor den geest halen. Men vindt er ook nog de grondvesten van een zwaren tooren en muurwerk, dewelken achttien voeten dik zouden zijn geweest. -De laatste overblijfselen werden slechts enkele jaren geleden gesloopt.

1831: HUIS 'ULFT' TE HUUR
De ligging van het Huis, op eene hoogte, door zware bomen omgeven.

1826: L. C. J. van NISPEN LIET PER ADVERTENTIE WETEN DAT HIJ ZIJN CORRESPONDENTEN HEEFT OVERGEBRACHT VAN HUIZE ULFT NAAR
's HEERENBERG. (Van Nispen was administrateur bij Huis Bergh.)

1843: KASTEEL BERGH EN KASTEEL ULFT TE HUUR

Kasteel Bergh werd net als Kasteel Ulft in dezelfde advertentie te huur aangeboden.(Zie advertentie links) Citaat: 'HEEFT SEDERT EENE REEKS VAN JAREN, TOT EENE
KWEEKSCHOOL VOOR R. K. GEESTELIJKEN GEDIEND

1850 Citaat: 'eenen afstand van omtrent 1 uur van Anholt, 3 ure van Emmerik, 4 ure van Doesburg en 6 van Zutphen. 

1794: KASTEEL DOORVORST (DEURVORST?)
werd in 1672 door de  'Munsterschen' verwoest.

1851: 'Het sterke kasteel 'Doorvorst' lag gelegen tussen andere fraaie landhuizen aan de z.g. Voortsche-straat een zandweg tussen Gendringen, Dinxperlo en Munster'.

 In 1856 werd per advertentie een kapitale bouwplaats 'Deurvorst' te koop aangeboden, dat werd ingezet op ƒ24.210.

ULFT 1832.

Op het kaartje boven, uit 1832, worden de liggingen van kasteel 'Ulft', de waarschijnlijke ligging van kasteel 'Doorvorst' (Deurvorst) en het 'Berghuis' aangegeven.

1837: HET BUITENGOED 'BERGHUIS' WERD DIKWIJLS TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN

In 1905 schreef G. Velderman: 'Bij den uitgang van het dorp staat (r) de kazerne der Koninklijke Marechaussée, en onmiddellijk aan den groote weg van Ulft naar Gendringen trefty men aan 'eene zeer aangename op een heuvel gelegene heerenhuizing, zijnde van slechts één verdieping met een zoogenaamd Engelsch dak, en in 1829 geheel nieuw gebouwd  Die ;heerenhuizing'heet Berghuis. We moeten hier bijvoegen, dat Berghuis thans minder nog dan voor eenige jaren op een 'heerenhuizing' gelijkt; het geboomte om het huis is geveld, en het zand van den heuvel wordt gebruikt voor de steenfabricatie. 

1858: De zeer uitmuntende BOUWPLAATS
genaamd 'DEURVORST' 

1870: HET 'BERGHUIS' UIT DE HAND TE KOOP

1878: HET BUITENGOED 'BERGHUIZEN' WERD INGEZET OP ƒ 7000,-

Citaat 'Nadere hoogen kunnen ten kantore van gemelde Notaris gesteld worden'.

Kasteel de Wezenthorst te Ulft op de afbeelding links uit 1720,  Op de foto rechts de havezate in de huidige tijd.

 


HET PRACHTIGE KASTEEL ZWANENBURG,  ZIE VOOR MEER INFORMATIE:

www.gendringennieuws.jouwweb.nl

Verhalen uit Ulft en Gendringen 1905 en 1931,  KLIK OP PAGINA 6

Maak een Gratis Website met JouwWeb