OP DEZE PAGINA VINDT U BERICHTEN VANAF 1850.

 ENORME RAMP TREFT DE GEMEENTE GENDRINGEN IN 1851

Citaat:  'Twee uren gisteren nadat de bui was voorbijgegaan, vond ik den hagel nog
zoozeer in de bosschen opgehoopt, dat de grond totaal bedekt was, en hieronder
nog stenen zo groot als een walnoot'-  (en dat in augustus)

Citaat: 'Al de te veld staande vruchten zijn letterlijk verpletterd, en zware bomen zooals hakhout, door den storm geveld.'

De stormschade van de Gemeente Gendringen, was ten opzichte van omliggende gemeenten met ƒ 108,449,20 wel heel erg groot!

AL SNEL KOMT UIT HET GEHELE LAND HULP OPGANG!

HIERONDER: SLECHTS ENKELE VAN DE VELE BERICHTEN, DIE IN DE LANDELIJKE KRANTEN VERSCHENEN

1851:  Voor den bakker A. B. Esser, die alles verloren had, werd 
ƒ 147,77½  gedoneerd bij het Dagblad van 's Gravenhage.

Citaat: 'De vader van alle Barmhartigheid bewege nog veler harten, opdat uit
veler handen de behoeften van velen vervulling erlangen,......'

GOEDKEURING VAN GEDEPUTEERDE STATEN, VOOR EEN COLLECTE IN DE PROVINCIE GELDERLAND VOOR DE ONVERMOGENDEN

Bij de directie van het Algemeen Handelsblad, worden de eerste giften ontvangen. 

1851: 4 JODEN OPGEHANGEN IN ULFT

1851:  NOODKREET DER GEESTELIJKEN!

DE GEESTELIJKEN UIT DE GEMEENTE GENDRINGEN, VRAGEN PER
ADVERTENTIE OM HULP VOOR DE NOODLIJDENDE BEVOLKING
IN DE GEMEENTE GENDRINGEN.

1851: OPBRENGST BOEK, KOMT TEN VOORDEELE DER NOODLIJDENDE IN DE GEMEENTE GENDRINGEN

1882:  ZWARE KLEIWEGEN OMGEZET EN HET ONDERLIGGENDE ZAND BOVENGEBRACHT

1858: GEVRAAGD: IN DE GEMEENTE GENDRINGEN, EEN VROEDVROUW VOOR 5530 ZIELEN >

 

< 1855:
ZWARE OVERSTROMING!
Citaat: 'Al het land van Kepoel (Keppel) over Ulft naar Gendringen gelijk een zee'-

 

< 1853:  Mgr. Zwijsen aartsbisschop van Utrecht heeft zijn Bisdom in 14 dekanaten verdeeld.

 

1858: ULFT TOT PAROCHIE VERHEVEN!
De heer J. H. Nykamp, Deken van het district Groenlo tot pastoor geïnstalleerd. > 

1858: EIGEN PAROCHIE VOOR ULFT

1857:  HEERENHUIS EN IJZERGIETERIJ VULKAANSOORD
IN TERBORG TE KOOP

1857: EXAMEN HOOFDONDERWIJZER AAN DE OPENBARE SCHOOL

1859:  AANNEEMPOST van ƒ 8000.- voor de heren Diepenbrock en Reigers te Ulft

1854: TREFFEN VAN DE AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT EN DE BISSCHOP VAN MUNSTER

TOEDIENING VAN HET H. SACRAMENT DES VORMSELS TE ULFT DOOR HUNNE HOOGW. MGR. DEN AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT

Citaat: 'Herwaarts terug diende Mgr. gisteren onzen geachte herder J. H. Nijkamp op kanonieke wijze als pastoor der nieuwe
opgerigte parochie van Ulft,'

1855: BOMEN, OF KOLEN OM IJZERERTS TE SMELTEN

1855: RECHTSVERVOLGING TEGEN 'KEVELAARGANGERS'!

Citaat:  'In strijd met de grondwet en de wet op de kerkgenootschappen.

1858: VERKOOP VAN DEURVORST EN ENGBERGSTEDE 

Ulft 1937

1855: BELEMMERING DER SCHEEPVAART IN DE OUDE IJSSEL

-Citaat: 'De scheepvaart strekt zich thans zelden verder uit dan tot Ulft, waar het stroomje de Aa, mede eenigzins bevaarbaar, in den ouden IJssel valt.

1853: HONDSDOLHEID IN DE OMGEVING

Hotel de Sluis te Ulft, op de foto nog hotel van Raay.

1862: KLEI ONMISBAAR VOOR HET ONTSTAAN VAN IJZEROER

1863: NALATENSCHAP VAN WIJLEN H. C. HAFKENSCHEID

1856:  TE KOOP: 'DEURVORST' en 'ENGBERGSTEDE'

1863:  UITBREIDING SPOORWEGLINIE TOT AAN ULFT

DE PETRUS & PAULUS KERK TE ULFT

1861:  500 gulden Rijks-subsidie voor de bouw eener kerk

1867:  EEN GEDICHT VOOR DE NIEUWE KERK IN ULFT

<< 1852: VERNIETIGING VAN DE VERORDENING OP HET GEBRUIK VAN DE
GEMEENTE-WEIDEN IN GENDRINGEN EN ULFT

Afbeelding
Links: Ulft 1869.
Rechts 1887.

 

Afbeelding Rechts: Ulft 1887: Links boven is nog net de nieuwe school zichtbaar. De gracht die het kasteel Ulft omsloot is op de afbeelding rechts niet meer aanwezig. 

Het aantal woningen in 1887 ten opzichte van 1869 is vrijwel gelijk gebleven.

HOE 'ROOMSCH' WIL JE HET HEBBEN?

Citaat: 'De vreugde werd nog verhoogd door het geluk der gemeente, geschonken, in het toedienen van het H. Sakrament des Vormsels dat onder het opleggen der
Bisschoppelijke handen de volheid van de gave des H. Geestes over zo velen deed neerdalen.

CHOLERA

Bericht uit de Staatscourant van 25-08-1866 

Ulft, op de achtergrond de gebouwen van Becking & Bongers.

1867: UITGEBREID VERHAAL OVER ULFT EN OMSTREKEN!

Citaat:  'Dat de gemeentebestuur van Gendringen zich nog altijd door onverklaarbare redenen laat weerhouden, om ter versiering van het dorp Ulft,
de straat die het doorsnijdt behoorlijk te bekeijen.'

1861: PENSIOEN VERLENGING AAN HOOFDONDERWIJZER W. HAFKENSCHEID

1867: AANBESTEDING: vernieuwen en herstellen van wegen, en het vervangen houten liggers van
doorlaatbrug bij Ulft......

1862:  PRIVATIVE JAGT BEHOORENDE TOT HET 'HUIS ULFT'

TABEL RECHTS UIT 1866 >

Gemeente Gendringen telt  5860 inwoners.
In 1865 stierven 130 personen in 1866 stierven 117 personen.
17 personen  aan Mazelen en 1 persoon aan Typhus. 

In de gemeente Elburg bijvoorbeeld, 2403 inwoners,
stierven in dat jaar maar liefst 47 personen aan Cholera. 

 

Hotel 'het wapen van Ulft'.

HET BUURTSCHAP NETTERDEN WORDT VAN DE GEMEENTE BERGH AFGESCHEIDEN EN TOEGEVOEGD AAN DE GEMEENTE GENDRINGEN

Citaat:  'WET van den 4den Julij 1863, tot verandering der grensscheiding tusschen de gemeenten Bergh en Gendringen'-

1867:  POSTWISSEL UIT ULFT
VAN 6 GULDEN VOOR DE NOODLIJDENDE PRIESTERS

In 1905 schreef G. Velderman in zijn boek 'van Arnhem naar Isselborg':

'Op den weg naar Ulft, waarheen we vervolgens trammen, (vanuit Silvolde) zien we een pad afgaan, dat, door de weide, naar het 'melkvonder' over de IJssel loopt, welk vonder (brug) de bewoners van Oer, een buurtschap onder Ulft behoorende, gelegenheid gaf gemakkelijk de weiden bij Silvolde te bereiken. Omtrent die weiden vermeldt de overlevering, dat Silvolde daar vroeger ook recht op had, doch dat in 1672, toen Silvolde door de Munsterschen met een last haver werd gebrandschat, welke de bewoners niet konden opbrengen, de Silvolders hun IJsselweiden aan Ulft verpanden, dat toen de haver leverde. Aangezien die van Silvolde de voorgeschoven haver nooit terug hebben gegeven, zijn de Ulftenaren in 't bezit der verpande weiden gebleven tot op den huidigen dag. Na de verdeling der markegronden is de toestand wel anders geworden maar het pad is als 'openbare weg gebleven'. ZIE PAGINA 6

1867:  BOUW VAN DRIE SCHOLEN EN DRIE ONDERWIJZERSWONINGEN

1870: INGEZONDEN BRIEF!

Citaat:  Mogen de Kamers in de volgende zitting gunstiger denken over den zoo stiefmoederlijke behandeling van de Achterhoek.


Pagina 7 :  UITGEBREIDE GEGEVENS OVER DEZE ULFTSE FABRIKANT EN ONTWERPER


1873: 'De bevaarbaarmaking van den Ouden IJssel'

1872: DEKEN NIJKAMP OVERLEDEN

1872:  BEGRAFENIS PLECHTIGHEID VAN DEKEN
J. H. NIJKAMP

Citaat: 'Het ruim presbyterium der schoone kerk werd smaakvol met rouwfloers behangen'- 

1877:  INZAMELING. Uit Ulft, Leve onze Heilige Vader!
25 gulden!  De teller staat al op ƒ 22102.00½

2 JAAR LATER WEER EEN INZAMELING!
Uit Ulft, Eene dienstmaagd om de ware nederigheid te verkrijgen. ƒ 2,-

1876: TE ULFT GEFABRICEERDE PANNEN ZIJN MET LOODVRIJ EMAIL BEKLEED!

1878:  F.E., te Ulft, ter zake van frauduleusen invoer van
gedistilleerd 3 dagen gevangenisstraf.

RIETMEUBEL FABRIEK LANG & LINDERS

1875: VERNOOTSCHAP TUSSEN LANG & LINDERS

AARDBEVING OP ZONDAG 01-07-1877 

1877:  AARDBEVING GEVOELD IN ULFT GENDRINGEN, TERBORG, MAASTRICHT, KEULEN EN AKEN.

1872: B. F. TERWINDT BENOEMD TOT PASTOOR

1871:  ONDERZOEK NAAR ONGELUK IN GASFABRIEK

1876: DE TRAMWAY VAN ARNHEM NAAR ULFT WERD GOEDGEKEURD

1875: AANLEGGEN VAN PAARDENSPOORWEG
TUSSEN ARNHEM EN ULFT 

1872: TE HUUR: HEERENHUIS MET APHOTHEEK EN SPREEKKAMER

NA 1876 NU WEER OPNIEUW AANGEBODEN

IN 1876 IS EENLUCHTBALLON
EEN HELE SENSATIE!

 

 

<< 1878: De oude IJssel was weer eens buiten zijn oevers getreden. De schade is vrij aanzienlijk. Duizenden wagenvrachten met hooi zijn totaal verloren.

- 'De bodem is hier zoo uitmuntend vruchtbaar, dat men zonder eenige bemesting uitmuntende tarwe zou kunnen verbouwen, als dit niet onmogelijk werd gemaakt door gedurige overstroomingen die des te schadelijker zijn , omdat zij zoo dikwijls voorkomen in de zomermaanden!'-. 

  GEGEVENS OVER DE GEMEENTE GENDRINGEN IN 1877

Citaat: 'nagenoeg ter helfte klei, ter helfte diluvisch zand.

1878: ER IS VEEL TE DOEN GEWEEST, OVER DE EMAILLE-LAAG
IN POTTEN EN PANNEN

GEGEVENS OVER DE GEMEENTE GENDRINGEN UIT 1877

ULFT 1781

 

 

 

In 1905 schreef G. Velderman in zijn boek 'van Arnhem naar Isselborg':
 
'Na enige minuten gaat de tram (vanuit Silvolde) over de Bontebrug (waarbij de grintweg links naar het welvarend grensdorp Dinxperlo den straatweg verlaat) op de overlaadbrug (de Middelbrug), die dan volgt, heeft men gelegenheid het dorp Ulft voor het grootste gedeelte reeds te overzien. De toren is die der Katholieken kerk nabij het Klooster (der arme Zusters van het Goddelijk Kind'); en de schoorsteenen behooren tot de IJzergieterij van de firma Diepenbrock & Reigers, (directeur de heer F. B. Deurvorst). Op den voorgrond aanschouwt men op een hoogte het treurig overschot van het eenmaal zoo geduchte Huis Ulft; welke plaats thans wordt ingenomen door een eenvoudige boerenwoning. 

Een heel oud kiekje: de weg richting Gendringen. Links, de gebouwen van de Becking & Bongers (de nieuwe hut). Rechts, Café het Wapen van Ulft.   

Reeds in 1754 verleende de toenmalige Vorst van Hohenzollen-Sigmaringen octrooi voor het oprichten van de IJzerhutte en 't gebruik maken van het water uit de oude Meulenbeek. Later kregen de eigenaren van de Hut (met hoogoven toen) verlof tot 'het opstuwen van den oude IJssel nabij de brugge van het Huis Ulft.' De brug die nu volgt, ligt over den IJssel, dien we van hier aan onzen linkerkant krijgen. Op de brug hebben we gelegenheid, de schutsluis, die daar voor de bevaarbaarheid van den IJssel noodig is, in oogenschouw te nemen, en dan houden we stil voor het Hotel-Café 'de Sluis'. Wie de dorpsstraat ingaat , kan zich reeds dadelijk overtuigen, dat Ulft in een bloeiende staat verkeert; er zijn verschillende huizen, die van welvaart getuigen, en er wordt 'gebouwd', wat altijd een goed teken is. Ook aan den grooten weg vindt men van den bloei de duidelijke bewijzen; daar toch ziet men de 'Stoomhoutzagerij het Anker' van de heer G. Epping (links) en daarnaast de IJzerfabriek van de firma Becking & Bongerts, waar in welgeslaagde concurrentie met het buitenland, vooral vulkachels in groote verscheidenheid worden gemaakt. Tegenover de fabriek staat die van den heer Lang, waar de sierlijke rieten meubelen worden vervaardigd, die naar alle oorden aftrek vinden. De heer Lang begon in 1875 zijn fabriek met een klein en ongeoefend personeel. Voor wie er belang in stelt, diene de mededeling, dat op den Galgenberg, een eindje buiten het dorp, (links) menigeen is opgehangen: in 't midden der 18e eeuw zelfs nog twee tegelijk, die een predikant in de buurt 'op een dergelijke wijze en met zware braak hadden bestolen.'  In het dorp vindt men verder voorbij het Bioscoop-gebouw, het Hotel-Restaurant Finis, dat in eigenaardigen rotsstijl opgetrokken, dadelijk in 't oog valt. 

Vanaf 1900 t/m 1937 klik pagina 3.

Maak een Gratis Website met JouwWeb