VOOR UITGEBREIDE BERICHTEN OVER DIEPENBROCK & REIGERS ZIE WEBSITE:
www.dru-ulft-jouwweb-nl.jouwweb.nl

Diepenbrock & Reigers ca. 1875.

Diepenbrock & Reigers ca. 1900.

 De heer Carl Henning was Rentmeester van de grafelijke goederen van Bergh, hij was één van de 4 personen die
in 1754 met de ijzerhut startte. Hij nam de leiding en deed de administratie voor het bedrijf.
IN ONDERSTAAND BERICHT, MAKEN DE ERFGENAMEN VAN WIJLEN DE HEER RENTMEESTER HENNING BEKENT, DE HELFT DER EIGENDOMMEN BETREFT DE ULFTSE IJZERHUT, OPENLIJK AAN DE MEESTBIEDENDE TE VEILEN EN TE VERKOPEN.

1808:  Citaat: 'en alle hunne Modellen en Gereedschappen naar hunne binnen het Koningrijk Holland vier uren van Doesburg gelegen Yzer-hutte te
Ulft hebben overgebracht; alwaar thans nog alle soorten van Yzer-Goederen, hoe ook genaamd, van dezelfde qualiteit, en evenals te voren,
sedert den Jare 1774, met het beste succes gegoten worden.'

1791: Citaat: ' aan den rechteroever van den Ouden Yssel, het Slot Ulft, dat in de Spaansche en Fransche tyden, beroemd geworden is...…..  

1859: De heren Diepenbrock & Reigers, bouwers van een stoommachine
van 25 paardenkrachten.

1797: Citaat:  'om ons van het algemeen aangenomen kunstwoord
te bedienen, eene 'IJzer-hutte' te Ulft...……

ONTWIKKELING DIEPENBROCK & REIGERS ULFT (DRU) TUSSEN 1832 EN 1887

OP BOVENSTAANDE KAARTEN STAAT DE DRU AFGEBEELD. DE SITUATIE IN 1832 EN IN 1869 IS VRIJWEL GELIJK.
EERST IN 1887 IS TE ZIEN DAT DE DRU ZICH VERDER ONTWIKKELD.

<< Citaat: 'dat reeds in 1689 verlof verleend werd bij Rekhem op de Bielheimer beek, zoodanige smelterij op te richten, en die te Ulft insgelijks onder de oudsten moet gerekend worden.

 

1876;  ER IS VEEL TE DOEN GEWEEST OVER DE EMAILLELAAG IN POTTEN
EN PANNEN

Citaat:  'Een en ander brengt te weeg, dat dit email als onschadelijk voor de gezondheid mag worden aangemerkt. >> 

1878: Mr. B. A. REIGERS, Advocaat te Ulft

1850: VANWEGE HET VERBOD VAN DE PRUISISCHE REGERING, OM OP HAAR GRONDGEBIED TE GRAVEN, STAGNEERDEN DE WERZAAMHEDEN IN DE IJZERFABRIEK 

Citaat: 'Bij het delven vindt men dikwerf (dikwijls) ijzerslakken, die waarschijnlijk uit de ijzersmelterijen onzer voorvaderen afkomstig zijn.

1855:  IN 1809, VERBRUIKTE DE IJZERHUT TE ULFT AL VOOR
20.000 GULDEN AAN KOLEN

1876: OPNIEUW KWAMEN BIJ DE GENEESKUNDIGE RAAD, DE GEEMAILLEERDE KOOKPANNEN TER SPRAKE.

1852: DE INGEZONDEN BRANDSPUITEN VAN DIEPENBROCK
EN REIGERS TE ULFT

1865: OP DE IJZERGITERIJ TE ULFT, (één der grootste) HEEFT
170 ARBEIDERS IN DIENST. 

HET BLIJFT GOED GAAN IN DE IJZERGIETERIJEN

Zie voor het totale overzicht over de DRU, de speciale DRU-website www.dru-ulft-jouwweb-nl.jouwweb.nl

Berichten over machienefabriek K. Reigers te Ulft, klik op pagina 8